Тема 3. Організація наукового дослідження

Формою здійснення розвитку науки є наукове дослідження,тобто цілеспрямоване вивчення за допомогою наукових методів явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень.

Метою наукового дослідження є всебічне, об'єктивне і ґрунтовне вивчення явищ, процесів, їх характеристик, зв'язків на підставі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних для діяльності людини результатів, упровадження їх у виробництво для підвищення його ефективності.

Складність наукових досліджень, комплексність і тривалість їх виконання зумовлює необхідність у більш чіткому дослідженні взаємоузгоджених і взаємозв'язаних етапів.

Мета:вивчення організації і проведення наукового дослідження як основної складової частини даного виду роботи.

Основні терміни та поняття:

> аксіома > концепція

> апорії > парадигма

> анкетування > принципи

> аналогія > проблема

> дефініції > прогнозування

> ідеалізація > тема

> істина > компіляція

> інтуїція

Семінарське заняття:

1. Суть і основні етапи організації наукових економічних досліджень.

2. Пізнання економічних явищ і процесів.

3. Етапи наукових досліджень

4. Вибір проблеми і теми дослідження

5. Основи методики планування науково-дослідних робіт.

6. Принципи системного підходу в наукових дослідженнях.

Перелік питань до самостійної роботи:

1. Дослідницька робота як особливий вид діяльності. Етапи вибору проблеми.

2. Етапи наукових досліджень. Реальний робочий план.


3347228388990825.html
3347293980003816.html
    PR.RU™