ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК  

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Абсолютна рента- рента, утворена монополією приватної власності на землю.

Авансований капітал - промисловий капітал, вкладений у засоби виробництва та робочу силу.

Адміністративні методи - методи державного впливу, які визначають не економічні умови діяльності суб’єктів господарювання, а саму можливість її здійснення.

Акціонерне товариство - форма об’єднання капіталів учасників підприємства, яка засвідчує внесення капіталу у формі акцій, що дає право на отримання доходу та участь в керуванні підприємством.

Амортизація - процес поступового перенесення вартості основного капіталу на вироблену продукцію в міру його зношення.

Аналіз - метод дослідження, за якого об’єкт дослідження розкладається на складові, кожну з яких вивчають окремо.

Антиглобалізм - сукупність суспільних рухів і людей, об’єднаних ідеєю протистояння світовій глобалізації.

Антимонопольна діяльність- комплекс заходів, розроблених і впроваджених у багатьох країнах світу, спрямованих на обмеження діяльності монополій, а також створення відповідного законодавства.

Виробництво - процес створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для існування та розвитку людини.

Виробничі відносини - відносини між людьми у процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Виробничі можливості - максимально можливий обсяг продукції, виробленої при повному та ефективному використанні наявних ресурсів.

Витрати капіталу - витрати постійного капіталу на купівлю засобів виробництва і змінного – робочої сили.

Відтворення - безперервність процесу виробництва товарів та послуг, на основі якого відбувається оновлення елементів економічної системи.

Власність - сукупність відносин між суб’єктами господарювання щодо привласнення умов та результатів виробництва.

Внутрішньогалузева конкуренція- боротьба виробників однієї галузі (сфери) виробництва за вигідніші умови виробництва та збуту товарів.

Глобалізація - всеохопний процес трансформації світового співтовариства у відкриту цілісну систему.Глобалістика – самостійна галузь знань про найзагальніші, планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації.

Глобальні проблеми – всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенню характером, пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішені спільними діями всіх країн світу.

Глобальні проблеми - проблеми, пов’язані з природними економічними та соціальними явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації та мають загальнопланетарний характер.

Господарський механізм - сукупність форм і методів регулювання економічних процесів та суспільних дій економічних суб’єктів на основі знання економічних законів, використання економічних важелів, правових норм та інституційних утворень.

Гроші як економічна категорія - особливий товар, який виконує роль загального еквівалента, виступає посередником в обміні товарів і виражає економічні відносини між людьми щодо виробництва та обміну.

Грошовий обіг - рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварних платежів у господарстві.

Дедукція - метод пізнання від загального до одиничного.

Демілітаризація економіки – це роззброєння і ліквідація оборонних галузей виробництва.

Державне підприємництво - господарська або інша підприємницька діяльність державних підприємств з виробництва матеріальних благ та надання послуг суб’єктам економіки.

Державне регулювання економіки - сукупність заходів державного впливу на об’єкти і процеси з метою певного спрямування господарської діяльності суб’єктів національної економіки, узгодження їх інтересів та дій для реалізації конкретних цілей.

Державний сектор економіки - комплекс господарських об’єктів, які повністю або частково належать центральним чи місцевим органам державної влади і використовуються державою для виконання економічних, соціально-культурних і політичних функцій.

Державно - монополістичний капіталізм - система економічних відносин, в якій поєднуються і взаємодіють монополізований бізнес і політична влада держави у межах приватнокапіталістичних (ринкових) виробничих відносин

Державно-монополістичний капіталізм- зростання економічної ролі держави, її об’єднання з економічною силою монополій в один механізм з метою пристосування до потреб продуктивних сил, збагачення монополій та утримання в залежності широких верств населення.

Диференціальна рента- додатковий чистий дохід, отриманий у результаті продуктивнішої праці на кращих за родючістю та місцезнаходженням землях або завдяки підвищенню продуктивності землі за рахунок додаткових вкладень капіталу.

Додаткова вартість - вартісна форма додаткового продукту, створеного додатковою працею найманих працівників.

Додатковий продукт - продукт, створюваний додатковою працею і який перевищує необхідний продукт.

Досконала конкуренція - економічне суперництво, за якого жоден з ринкових суб’єктів не може впливати на загальну ринкову ситуацію або цей вплив такий незначний, що ним можна знехтувати.

Дохід - певна кількість грошових коштів, матеріальних благ чи послуг,отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою в цілому за певний проміжок часу.

Екологічно безпечне розширене відтворення світової економіки - нарощування обсягів виробництва, яке супроводжується прискореним розвитком технологій, які поступово поліпшують навколишнє середовище та якість життя людей на земній планеті.

Екологія – характеризує взаємовідносини суспільства з природою, посилення людського впливу на навколишній світ.

Економічна категорія - абстрактне, логічне, теоретичне поняття, яке в узагальненому вигляді виражає суттєві властивості економічних явищ і процесів.

Економічна політика - цілісна система заходів держави, спрямованих на розвиток національної економіки в інтересах усіх соціальних груп суспільства.

Економічна система - сукупність взаємопов’язаних і певним чином упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства.

Економічне відокремлення виробників - відокремленість виробників, яка робить їх економічно самостійними товаровласниками. Вони самі, на свій страх і ризик, вирішують, що, де, коли і скільки виготовляти, з ким і на яких умовах здійснювати обмін.

Економічне зростання - збільшення обсягів національного виробництва в абсолютному вираженні або у розрахунку на душу населення за певний період.

Економічне моделювання - формалізований опис економічних процесів і явищ, структура якого абстрактно відтворює реальну картину економічного життя.

Економічний закон - найсуттєвіші, стійкі, постійно повторювані, причинно-наслідкові взаємозв’язки і взаємозалежності економічних процесів та явищ.

Економічний закон зростання потреб - безперервний розвиток потреб – рушійна сила економічного та духовного прогресу людства, що у свою чергу стимулює появу нових потреб.

Економічні інтереси - усвідомлене прагнення економічних суб’єктів задовольнити певні потреби, що є об’єктивним спонукальним мотивом до їх господарської діяльності.

Економічні методи - способи впливу держави на перебіг економічних процесів за рахунок створення певних умов, в яких економічна діяльність суб’єктів господарювання є доцільною з точки зору реалізації приватних інтересів.

Економічні потреби - потреби в економічних благах.

Експорт - продаж товарів та послуг зарубіжному контрагенту.

Екстенсивне економічне зростання - збільшення обсягів виробництва шляхом кількісного приросту факторів виробництва за їх незмінних якісних характеристик.

Ефективність виробництва - категорія, яка характеризує віддачу, результативність виробництва і свідчить про якість економічного зростання.

Закон грошового обігу - стійкі внутрішні зв’язки між кількістю грошей в обігу та масою товарів, рівнем цін, швидкістю обороту грошей.

Закон попиту - зворотний причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару та величиною попиту.

Закон пропозиції - прямий причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару та величиною пропозиції.

Заробітна плата - ціна, що її сплачує роботодавець найманому працівникові за функціональне використання його праці.

Засоби виробництва- сукупність предметів та засобів праці.

Засоби праці- річ або комплекс речей, якими людина діє на предмет праці.

Збереження миру – це ліквідація озброєнь, демілітаризація економік усіх країн планети, повна ліквідація воєнних блоків та воєнних конфліктів як між країнами, так і в окремих країнах.

Земельна рента - ціна, сплачена за використання землі та інших природних ресурсів.

Змінний капітал - частка авансованого промислового капіталу, вкладена в найм робочої сили, яка змінює свою вартість у процесі виробництва і стає джерелом додаткової вартості.

Змішане товариство - об’єднання кількох фізичних і (або) юридичних осіб, що поділяються на дійсних членів і членів-вкладників.

Ідеологічні методи - пропаганда у засобах масової інформації, заходи виховної й освітньої політики.

Імпорт - купівля у зарубіжного контрагента товарів та послуг.

Індивідуальне підприємство - підприємство, яке створюється і контролюється однією особою.

Індукція - метод пізнання від окремого до загального.

Інтенсивне економічне зростання- збільшення обсягів виробництва за рахунок удосконалення факторів виробництва та ефективнішого їх використання.

Інфляція - знецінення грошей, спричинене диспропорцією в суспільному виробництві та порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги.

Інфраструктура - комплекс інститутів, підприємств, організацій, які забезпечують безперервне функціонування ринку.

Капітал як економічна категорія - самозростаюча вартість; вартість, яка дає додаткову вартість.

Класифікація глобальних проблем - поділ глобальних проблем на проблеми взаємодії природи і суспільства, суспільних взаємовідносин, розвитку людини і забезпечення її майбутнього.

Конверсія – зміна пропорцій розподілу фінансових, людських і матеріальних ресурсів між цивільною і воєнними сферами, переключення в ході роззброєння воєнного виробництва й інших видів військової діяльності на мирні цілі.

Конкуренція - суперництво економічних суб’єктів за кращу реалізацію своїх економічних інтересів.

Маса додаткової вартості - абсолютна величина додаткової вартості.

Маса прибутку - абсолютний розмір прибутку в грошовому еквіваленті.

Метод політекономії - сукупність прийомів, засобів і принципів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економічних систем.

Методи державного регулювання економіки - сукупність способів, прийомів та засобів державного впливу на соціально-економічний розвиток країни.

Міграція трудових ресурсів - переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу з метою пошуку роботи, нових сфер застосування своїх здібностей, кращих умов життя.

Міжгалузева конкуренція - боротьба виробників різних галузей економіки за отримання найвищої норми прибутку.

Міжнародна економічна інтеграція - процес поєднаннятранснаціональних монополій з політичною і економічною міцністю національних держав і наднаціональних органів регулювання в єдиний інтернаціональний механізм

Міжнародний поділ праці - спеціалізація країн на виробництві певних видів товарів відповідно до їх природно-кліматичних, історичних та економічних умов.

Міжнародний рух капіталу - переміщення капіталу за кордон (з-за кордону) для отримання прибутку.

Мінова вартість - певне кількісне співвідношення (пропорція), в якій споживні вартості одного роду обмінюються на споживні вартості іншого роду.

Монополія- ринкова ситуація, за якої одна фірма повністю виробляє (продає) певний товар чи послугу на ринку.

Монопольна рента - рента, утворена обмеженістю і невідтворюваністю земель особливої якості чи певних кліматичних умов.

Моральне зношення основного капіталу - техніко-економічне старіння елементів основного капіталу, що виявляється у втраті доцільності їх подальшої експлуатації через появу дешевших або досконаліших засобів праці.

Натуральне господарство - тип організації господарства, за якого продукти виробляються для задоволення власних потреб (внутрішнього особистого або виробничого споживання).

Наукова абстракція - метод політекономії, який полягає в поглибленому пізнанні реальних економічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін певного явища, позбавлених усього випадкового, неістотного.

Недосконала конкуренція - ринкова ситуація, коли фірма (або декілька фірм) виробляє і постачає таку частку продукту, що може вирішальним чином впливати на формування ціни.

Необхідний продукт- частка суспільного продукту, необхідна для нормального відновлення фізичних і духовних здібностей працівника та членів його сім’ї.

Непрямі методи державного регулювання економіки - опосередкований вплив держави на економіку через економічні інтереси суб’єктів господарювання.

Нецінова конкуренція - завоювання конкурентної переваги товаровиробниками завдяки підвищенню якості та надійності продукції, удосконаленню методів збуту, наданню послуг, розширенню сфери післяпродажного обслуговування, подовженню терміну гарантії служби виробів, наданню споживачам кредитів на придбання товарів і послуг та інших пільг, використанню реклами.

Нове політичне мислення – усвідомлення усіма народами планети важливості і негайно вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних міжнародних процедур і механізмів, здатних збереження і розвиток людської цивілізації в цілому.

Номінальна заробітна плата - сума грошей, яку отримує найманий працівник за певний проміжок часу.

Номінальна цінність грошей - цифрове значення на грошах.

Норма додаткової вартості - відношення величини додаткової вартості до змінного фактора, виражене у відсотках.

Норма прибутку - відношення прибутку до всього авансованого капіталу, виражене у відсотках.

Норма прибутку - показник, який характеризує ступінь прибутковості капіталу як відсоткове відношення маси прибутку до всього авансованого капіталу.

Норма процента - відношення величини процента до величини позичкового капіталу, виражене у відсотках.

Об'єкти власності - усе те, що можна привласнити чи відчужити.

Оборотний капітал - частка промислового капіталу, яка впродовж одного періоду виробництва втрачає свою стару споживну вартість, повністю переносячи її у вартість виробленого товару.

Основний капітал - складова промислового капіталу, яка функціонує у формі засобів виробництва протягом кількох виробничо-технологічних циклів, переносячи свою вартість на вироблену продукцію частками.

Основні економічні функції держави - створення правової бази функціонування суб’єктів ринкової економіки; формування і захист конкурентного середовища; усунення негативних екстерналій; розподіл та перерозподіл доходів; виробництво суспільних товарів; регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Особиста унія - входження монополістів до парламенту, обіймання представниками монополізованого бізнесу ключових посад в урядових та бізнесових структурах.

Підприємство - відокремлена економічна структура, яка виробляє та реалізує певні товари та послуги.

Повне товариство - товариство, члени якого зберігають повну самостійність, але несуть відповідальність за зобов’язаннями не тільки майном підприємства, а й власним майном.

Позичковий процент - плата кредитору за користування позиченими грошима або матеріальними цінностями.

Попит - кількість товарів та послуг, які споживачі хочуть і здатні придбати на ринку за різною ціною впродовж певного проміжку часу.

Портфельні інвестиції - капіталовкладення без права управлінського контролю за об’єктами інвестування.

Постійний капітал - частка авансованого промислового капіталу, вкладена у засоби виробництва та перенесена конкретною працею на новостворений продукт, не збільшуючи його вартості.

Потреба - внутрішній мотив, який спонукає до економічної діяльності.

Право власності - сукупність узаконених державою прав і норм економічних взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, які складаються між ними щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами власності.

Праця - доцільна свідома діяльність людини, спрямована на створення необхідних благ для задоволення потреб.

Предмет політекономії- наука про відносини між людьми у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг.

Предмет праці - об’єкти, на які спрямована праця людини; матеріальна основа майбутнього продукту.

Прибуток - дохід власників підприємства, визначений як різниця між виручкою від реалізації і загальними витратами на виробництво та реалізацію продукції.

Продуктивні сили - сукупність засобів виробництва і працівників з їх фізичними й розумовими здібностями, а також досягнення науки, технології, інформація, методи організації та управління виробництвом, що забезпечують створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб.

Пропозиція - обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і здатні поставити на ринок за різною ціною впродовж певного проміжку часу.

Просте товарне виробництво - дрібне виробництво індивідуальних самостійних ремісників та селян, які працюють на ринок.

Протекціонізм - політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції.

Прямі інвестиції - капіталовкладення з правом управлінського контролю за об’єктами інвестування.

Прямі методи державного регулювання економіки - вплив на економіку через прямий державний примус економічних суб’єктів до виконання певних дій.

Реальна заробітна плата - кількість товарів та послуг, яку можна придбати в певний момент часу за суму номінальної заробітної плати.

Реальна цінність грошей - кількість товарів та послуг, які можна придбати за грошову одиницю.

Ринкова рівновага - ситуація на ринку, коли підприємці пропонують за певною ціною стільки товарів, скільки споживачі здатні купити.

Ринок - система економічних відносин, пов’язаних з обміном товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм власності, товарно-грошових і фінансово-кредитних механізмів.

Робоча сила - сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини, які вона використовує в процесі праці; здатність людини до праці.

Розвинуте товарне виробництво - вищий ступінь товарної організації господарства, що базується на великій приватній власності, найманій праці та машинній індустрії.

Світове господарство - єдність національних економік, пов’язаних міжнародним поділом праці, торговельно-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв’язками.

Синтез - метод дослідження, при якому відбувається об’єднання різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв’язків між ними.

Споживна вартість - здатність товару задовольняти будь-яку потребу людини.

Суб'єкти власності - персоніфіковані носії відносин власності.

Суспільний поділ праці - поділ праці, який породжує диференціацію (спеціалізацію) виробників на виготовленні певних продуктів або за певними видами діяльності.

Суспільний продукт - сукупність створених матеріальних благ та послуг за відповідний період.

Суспільно необхідна праця - уречевлена в товарі суспільна праця виробника.

Суспільно необхідний час - час, потрібний для виготовлення споживної вартості за наявних суспільно нормальних умов виробництва і при середньому в даному суспільстві рівні вмілості та інтенсивності праці.

Товар - економічне благо, що має суспільну споживну вартість та обмінюється на ринку.

Товари-комплементи - товари, споживання одного з яких обов’язково потребує споживання іншого.

Товариство - підприємство, в якому дві або більше осіб домовляються про його володіння і керування з метою спільної підприємницької діяльності.

Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, члени якого несуть відповідальність за діяльність підприємства тільки в межах розмірів своїх внесків.

Товари-субститути - товари, здатні задовольняти одну й ту саму потребу окремо один від одного.

Товарне господарство - форма організації суспільного господарства, за якої продукти виробляються не для власного споживання їх виробниками, а спеціально для обміну чи продажу на ринку.

Фактори, які впливають на процес глобалізації - науково-техічний прогрес, поглиблення інтернаціоналізації економіки, інтернаціоналізації освіти тощо.

Фритредерство - політика вільної торгівлі стосовно лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення вільного доступу на національний ринок товарів, капіталу, робочої сили тощо.

Функція засобу нагромадження - здатність грошей виходити з обігу, тимчасово припиняти свій рух, нагромаджуватися і перетворюватися на скарб.

Функція засобу обігу - здатність грошей бути посередником в обміні товарів та забезпеченні їх обігу.

Функція засобу платежу - обслуговування грошима погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин.

Функція міри вартості - здатність грошей як загального еквівалента вимірювати вартість усіх інших товарів, надаючи їй форму ціни.

Функція світових грошей - здатність грошей обслуговувати міждержавні економічні відносини, пов’язані з розрахунками за зовнішньоторговельні операції, надання кредитів та з іншими угодами.

Цивільне виробництво – виробництво продукції для задоволення особистих потреб людей в предметах споживання і виробничих потреб.

Ціна землі - капіталізована рента, тобто грошовий капітал, що забезпечує його власникові відповідний дохід, але не у формі ренти, а величиною, еквівалентною відсотку на вкладення в банк.

Цінова конкуренція- завоювання конкурентної переваги за рахунок маніпулювання цінами.


3060969596286425.html
3061018702098145.html
    PR.RU™