ІІІ Реакції відновлення

При відновленні альдегідів утворюються первинні спирті, а кетоні – вторинні:

[H]

R-CH=O ---------------à R-CH2-OH,

Альдегід Первинний спирт

[H]

R-C(О)-R1 ---------------à R-CH(OH)-R1.

Кетон Вторинний спирт

Як відновники використовують різні сполуки.

1) Відновлення комплексними гідридами – алюмогідридом літію Li[AlH4], борогідридом натрію Na[BH4] та їх похідними, наприклад триметоксиалюмогідридом літію Li[AlH(OCH3)3] чи триетилборогідрид натрію Na[BH(C2H5)3]. Відновники цього типу особливо цінні при відновлюванні ненасичених карбонільних сполук. Оскільки вони селективно відновлюють групу >CH=O, не займачу зв¢язків С=С і СºС. У той же час комплексними гідридами не можливо відновлювати деякі гетерофункціональні оксосполуки, що містять цианогрупу -СºN, нітрогрупу – NO2, естерну групу – СООR, які відновлюються легше карбонільної групи >CH=O.

Реакцію з Li(AlH4] проводять в апротонних (неполярних розчинниках, оскільки алюмогідрид розкладається водою і навіть спиртами, а з Na[BH4], більш стійкому до дії апротонних розчинників, - у спиртовому чи водному середовищі, наприклад:

Li[AlH4]

CH2=CH-CH=O + H2 -------------------à CH2=CH-CH2-OH

Акролеїн етер Аліловий спирт

Na[BH4]

C6H4-C-CH3 + H2 -------------------à C6H5-CH-CH3

½½ етер ½

О ОН

Ацетофенон a-Фенілетанол

2) Каталітичне гідрування проводиться воднем за жорстких умов, тому може відновлювати не тільки карбонільну групу, але і кратні зв¢язки та інші функціональні групи ( -CN, -NO2, -COOR):

500C, 70 Атм

+ 2H2 ---------------------à

Ni

Циклопентен-3-он Циклопентанол

3) Відновлення за реакцією Клемменсена амальгамовим цинком у концентрованій соляній кислоті при нагріванні. Відновлює карбонільну групу до метиленової (-СН2-):

1000C

+ 2Zn + 4HCl -------à +2ZnCl2 +H2O


3060159758066012.html
3060216003379276.html
    PR.RU™