Монтажу, пуску в експлуатацію та організації безпечної експлуатації

Вантажопідіймальних кранів усіх типів, вантажних електричних віз1

Ків, що пересуваються надземними рейковими коліями разом з кабі1

Ною керування, кранів1екскаваторів, що працюють лише з гаком або

Електромагнітом, ручних і електричних талей, лебідок для підіймання

Вантажу і (або) людей, змінних вантажозахоплювальних органів та

Пристроїв, тари несучої, колисок (кабін) для підіймання людей.

Правила не поширюються на вантажопідіймальні машини спе1

Ціального призначення (шахтні, плавучих споруд, ливарного вироб1

Ництва, війскового відомства і т. ін.), монтажні поліспасти та кон1

Струкції, до яких вони підвішуються тощо.

Розроблення конструкторської документації вантажопідіймальних

Машин можуть здійснювати головні науково1дослідні та спеціалізова1

Ні організації, а виготовлення — підприємства, які мають дозвіл орга1

Нів Держпромгірнагляду на виконання зазначених вище робіт.

За якість розроблення, виготовлення, реконструкції, монтажу та

Ремонту вантажопідіймальних машин, змінних та знімних вантажоза1

Хоплювальних органів і пристроїв, колисок для підіймання людей, а

Також за відповідність їх Правилам несе відповідальність організація

(підприємство), яка виконувала зазначену роботу.

Для перевірки якості виготовлення кранів і відповідності їх проек1

Ту та чинним НД виготівник проводить попередні і приймальні випро1

Бування експериментального зразка крана, періодичні (вибірка із

Серії) та приймально1здавальні (кожного крана) випробування. Попе1

Редні і приймальні випробування проводяться за участю представни1

Ків проектної організації та Держпромгірнагляду. Приймально1зда1

Вальні випробування проводяться службою технічного контролю

Виготівника за розробленою і затвердженою виготівником програмою.Результати цих випробувань заносяться до паспорту крана.

Кожна виготовлена вантажопідіймальна машина забезпечується

Паспортом, технічним описом, інструкцією з монтажу (за потреби) та

Експлуатації. Інструкції мають бути розроблені спеціалізованою орга1

Нізіцією або виготівником відповідно до вимог Правил та інших НД.

Змінні вантажозахоплювальні органи (гак, грейфер, вантажопідій1

Мальний електромагніт) та знімні вантажозахоплювальні пристрої

(стропи, ланцюги, траверси і т. ін) виготовлюються відповідно до чин1

Них НД, технологічних карт та вимог Правил.


3058908172945600.html
3058979326939766.html
    PR.RU™