Проблема визначення мовної норми на сучасному етапі Типи мовних норм

Типи мовних норм: орфоепічні (у тому числі акцентуаційні й графічні), лексико-фразеологічні, морфологічні, синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні, словотвірні та стилістичні.

Проблема мовної норми – одна з найактуальніших і найскладніших проблем сучасної лінгвістичної науки. Незважаючи на те, що їй присвячено велизна кількість праць, тут є ще багато суперечливого, а то й зовсім недослідженого.

Розрізняють різні типи норм:

- орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень),

- графічні (передавання звуків на письмі),

- орфографічні (написання слів),

- лексичні (слововживання),

- морфологічні (правильне вживання морфем),

- синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень, речень),

- стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування),

- пунктуаційні (вживання розділових знаків).

Норми характеризуються системністю, історичною і соціальною зумовленістю, стабільністю. Проте з часом літературні норми можуть змінюватися. Тому в межах норми співіснують мовні варіанти — видозміни однієї й тієї самої мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному чи синтаксичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого й нового в мові.

• фонетичні- правила вимовляння звуків і ставлення наголосу (вивчаються в фонетиці і орфіоепії);

• лексико-фразеологічні- норми вживання слів і фразеологізмів у властивих їм значеннях (вивчаються в лексиці і фразеології);

• слово-складальні-правила складання слів і способів їх творення (вивчаються в словотворенні);

• морфологічні- норми вживання слів у випадку їх видозмінювання (відмінювання іменних частин мови, займенника, дієприкметника і дієслова - вивчаються в морфології);

• синтаксичні- правила побудування так званих синтаксичних конструкцій -словосполучень [речень (вивчаються в синтаксисі);

• стилістичні- норми використання різними мовними стилями властивих їм мовних засобів (вивчаються в стилістиці).


3058516776166140.html
3058561733588787.html
    PR.RU™