Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості

Тема 18. Облік дебіторської заборгованості

Облік заборгованості покупців та замовників

Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості

18.1.2. Характеристика рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”

18.1.3. Відображення заборгованості покупців і замовників на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності

Облік іншої поточної дебіторської заборгованості

Облік розрахунків за авансами виданими (СРС)

Облік розрахунків з нарахованими доходами СРС)

Облік розрахунків з підзвітними особами

Облік розрахунків за претензіями

Облік розрахунків за відшкодування завданих збитків (СРС)

Облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок (СРС)

Облік розрахунків з іншими дебіторами (СРС)

Інвентаризація дебіторської заборгованості (СРС)

Облік резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів

Економічна сутність резерву сумнівних боргів

Облік резерву сумнівних боргів

Облік витрат майбутніх періодів

Облік операцій з короткостроковими векселями

Поняття векселів

Характеристика рахунків з обліку короткострокових векселів одержаних

Відображення операцій з короткостроковими векселями одержаними на рахунках бухгалтерського обліку

Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості

Облік розрахунків з дебіторами регламентується П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. У балансі поточна дебіторська заборгованість поділяється на заборгованість покупців і замовників та іншу поточну дебіторську заборгованість.

Покупці- це фізичні або юридичні особи, які придбають товари (роботи, послуги).Замовники - це учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору.

На сьогоднішній день в Україні може здійснюватись такий вид розрахунків, як бартерні операції. Товарообмінна (бартерна) операція - цегосподарська операція суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачає розрахунок за продану продукцію (роботи, послуги) в іншій, ніж грошовій, формі, включаючи різні види погашення (заліку) взаємозаборгованості між сторонами господарської операції без проведення грошових розрахунків.

В балансі поточна дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість = сума поточної дебіторської заборгованості – резерв сумнівних боргів

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


18.1.2. Характеристика рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”

Синтетичні рахунки Субрахунки Відношення до балансу Класифікаційна група Дебет Кредит Підстава для запису за рахунком
шифр назва шифр назва
Розрахунки з покупцями і замовниками Розрахунки з вітчизняними покупцями активний розрахунковий Продажна вартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, яка включає ПДВ, акцизи Сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в кассу, та інші види розрахунків Рахунок-фактура, ПКО, виписка банку, вексель, накладна, акт виконаних робіт (наданих послуг)
Розрахунки з іноземними покупцями
Розрахунки з учасниками промислово-фінансових групп (ПФГ)


3058004856820915.html
3058018659264732.html
    PR.RU™