ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Перелік обов’язкових практичних навичок День/дата Всього за розділ, кількість
Робота з нормативними документами та допоміжною літературою
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежного режиму, правил особистої гігієни, професійної безпеки, протиепідемічного режиму, вимог асептики та антисептики під час роботи з кров’ю.
Обладнання робочого місця для гематологічних лабораторних досліджень.
Виготовлення розчинів різної концентрації.
Миття лабораторного посуду, його дезінфекція та стерилізація.
Надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.
Готування лабораторного посуду для дослідження.
Взяття крові на загальний клінічний аналіз, додаткові гематологічні дослідження.
Визначення показників загального клінічного аналізу крові: ШОЕ, гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, колірний показник та інші індекси (різними методами).
Виготовлення, фіксація, забарвлення мазків крові для підрахунку лейкоцитарної формули; техніка підрахунку.
Розпізнання морфології клітин лейкоцитарного ростку нормальної периферійної крові та при різних патологічних процесах.
Визначення абсолютних та відносних чисел лейкоцитів.
Визначення кількісті тромбоцитів і ретикулоцитів, осмотичної резистентності еритроцитів, гематокриту різними методами.
Визначення групи крові та резус-фактор різними методами.
Володіти новітніми технологіями при проведенні гематологічних досліджень.
Знешкодження відпрацьованого біологічного матеріалу.,
Проводення дезінфекції робочого місця, лабораторного посуду, приладів, апаратури, рук тощо під час і після дослідження.
Ведення звітно-облікової документації, оформлення результатів досліджень та оцінка їх за критерієм «норма/патологія».
Знешкодження відпрацьованого біологічного матеріалу, проведення дезінфекції робочого місця, лабораторного посуду, приладів, апаратури, рук тощо під час і після дослідження.

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Оцінка _____________ Безпосередній керівник __________________

(підпис)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ з/п Теми Кількість годин
1. Скласти схему конспект: «Чинні накази, інструктивні листи МОЗ України, обласного Департаменту ОЗ при роботі з біологічним матеріалом».
2. Знешкодження та дезінфекція відпрацьованого біологічного матеріалу, лабораторного посуду тощо (коспект).
3. Участь у дослідженні, складання алгоритмів: «Новітні технології гематологічних досліджень» (гематологічні аналізатори, стандарти, лабораторний посуд).
4. Скласти графологічну схему: «Лабораторна диф. діагностика геморагічних захворювань».
5. Помилки, що можуть виникати при визначенні груп крові та Rh-фактору (конспект).
6. Протиепідемічний режим під час роботи у КДЛ (конспект)
7. Надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.
8. Форми та порядок проведення внутрішньо- та міжлабораторного контролю якості.
9. Види звітно-облікової документації.

Всього: 27

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ АБОРАТОРІЇ

Зміст програми

Мета:

¾ знайомство зі структурою мікробіологічної лабораторії: приміщенням, апаратурою, обладнанням тощо та їх призначенням;

¾ вивчення правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму, особистої гігієни, професійної безпеки;

¾ ознайомлення з чинними наказами МОЗ України та обласного управління охорони здоров’я, екологічним і санітарно-епідеміологічним станом регіону, країни;

¾ удосконалення теоретичних знань та практичних навичок з виготовлення основних розчинів барвників, виготовлення мазків-препаратів, поживних середовищ, посіву патологічного матеріалу;

¾ ознайомлення із сучасними методами діагностики та досягненнями медицини.

Розподіл часу на практиці

№ з/п Найменування розподілу практики Кількість годин
Усього Робота в бактеріологічній лабораторії СРС
Миття та підготовка до стерилізації лабораторного посуду. Стерилізація. Виготовлення ватно-марлевих корків, тампонів тощо, їх стерилізація
Виготовлення дезінфікуючих розчинів, дезінфекція відпрацьованого матеріалу, робочого місця, інструментарію, лабораторного посуду, рук тощо
Виготовлення насичених розчинів барвників, спиртово-карболових, спиртово-лужних і спиртово-водних розчинів
Виготовлення препаратів з бульйонної та агарової культур, з патологічного матеріалу, нативних препаратів і «зависла» і «роздавлена» краплі. Виготовлення мазків-відбитків
Забарвлення препаратів простими і складними методами, мікроскопія, морфотинкторіальні властивості мікроорганізмів
Виготовлення основних, спеціальних, диференціально-діагностичних, середовищ для культивування анаеробів
Посів патологічного матеріалу на живильні середовища. Вивчення характеру росту на рідких та щільних поживних середовищах
Якісні методи виявлення фагів. Визначення фаговару бактерій. Фагодіагностика
Визначення чутливості бактерій до антибіотиків
Самостійна робота
Усього

Після завершення виробничої практики студенти повинні знати:

¾ структуру бактеріологічної лабораторії, її обладнання, апаратуру тощо;

¾ правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму, професійної безпеки, особистої гігієни тощо;

¾ основні методи лабораторних досліджень: бактеріоскопічний, бактеріологічний, біологічний, серологічний, алергологічний;

¾ основні принципи класифікації мікроорганізмів;

¾ морфологію, хімічний склад і фізіологію мікроорганізмів;

¾ поширення мікроорганізмів у природі та вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми;

¾ дезінфекцію та стерилізацію;

¾ генетику мікроорганізмів;

¾ живильні середовища та їх класифікацію;

¾ вчення про антибіотики та хіміопрепарати, бактеріофаги, пріони;

¾ визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків;

¾ поняття про інфекцію;

¾ фіксувати, маркувати, зважувати і заражати лабораторних тварин різними способами;

¾ чинні накази МОЗ України, інструктивні матеріали під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, обладнанням, апаратурою тощо.

Студенти повинні вміти:

¾ обладнати робоче місце для дослідження;

¾ дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, протипожежної безпеки, професійної безпеки, особистої гігієни тощо в бактеріологічній лабораторії;

¾ дотримуватись чинних наказів МОЗ України, інструктивних матеріалів під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, обладнанням, апаратурою тощо;

¾ мити та готувати до стерилізації лабораторний посуд;

¾ виготовляти дезінфікуючі розчини;

¾ проводити дезінфекцію та стерилізацію;

¾ проводити контроль стерилізації фізичними, хімічними та біологічними тестами;

¾ виготовляти насичені розчини барвників, спирто-карболові, спиртово-лужні, спиртово-водні;

¾ виготовляти препарати із бульйонної та агарової культур мікроорганізмів, патологічного матеріалу, нативні препарати, “завислу” і “роздавлену” краплю;

¾ фарбувати препарати простими та складними методами;

¾ визначати основні морфотинкторіальні властивості збудників інфекційних хвороб;

¾ виготовляти основні, спеціальні, диференціально-діагностичні середовища та середовища для анаеробів;

¾ проводити взяття, транспортування, підготовку матеріалу для бактеріологічного дослідження при бактерійних інфекціях;

¾ оформляти супровідну документацію, приймати і реєструвати матеріал для дослідження;

¾ проводити посіви патологічного матеріалу на поживні середовища різними способами;

¾ характеризувати ріст на рідких і щільних поживних середовищах;

¾ виділяти чисту культуру;

¾ оформляти і виписувати результати досліджень;

¾ вести обліково-звітну документацію.

Студенти мають бути поінформовані про:

¾ мікробіологічну лабораторію, напрями її досліджень;

¾ робоче місце лаборанта (медицина) бактеріологічної лабораторії;

¾ техніку безпеки, охорону праці в галузі, протипожежної безпеки;

¾ виробничу санітарію, протиепідемічний режим, професійну безпеку, особисту гігієну тощо;

¾ стерилізацію та дезінфекцію;

¾ етапи бактеріологічного методу дослідження;

¾ бактеріофаги та антибіотики;

¾ діагностичні сироватки та діагностикуми;

¾ сучасні методи діагностики;

¾ чинні накази МОЗ України та обласного управління охорони здоров’я, екологічний і санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни.


3057383451761028.html
3057448716006845.html
    PR.RU™