БУДОВА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОБОТИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Трактори та сільськогосподарські машини”

Сільськогосподарські машини

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи на тему:

„БУДОВА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОБОТИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН”

для студентів 2 курсу за напрямом підготовки 1301 „Агрономія”

спеціальностей 6.130100 „Агрономія” та 7.130102 „Захист рослин”

Денної форми навчання

СУМИ – 2012


ББК

М 55

УДК 631.872

Укладачі: к.т.н., доцент Слугінов В.М., асистент Жабко А.І.

М 55 Сільськогосподарські машини. Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи на тему: „ Будова, технологічний процес роботи та регулювання машин для хімічного захисту рослин ” для студентів 2 курсу за напрямом підготовки 1301 „Агрономія” спеціальностей 6.130100 „Агрономія” та 7.130102 „Захист рослин” денної форми навчання. – Суми: СНАУ, 2012. – 16 с., 3 рис.

Наведено методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи.

Рецензенти:

Руденко Віктор Аркадійович к.т.н., доцент кафедри „Трактори та сільськогосподарські машини” Сумського національного аграрного університету.

Саржанов Олександр Анатолійович к.т.н., доцент, завідувач кафедри „Експлуатації техніки” Сумського національного аграрного університету.

Відповідальний за випуск к.т.н., доцент кафедри ,,Трактори та сільськогосподарські машини” Сумського національного аграрного університету Слугінов В.М.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового

інженерно-технологічного інституту СНАУ

(протокол № 9 від „21” травня 2012 р.)

© Сумський національний аграрний університет, 2012 р.


ВСТУП

Захист рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, що знищують значну частину врожаю, – дуже гостра і життєво важлива проблема. Впровадження інтенсивних технологій, завдяки яким суттєво підвищилась продуктивність сільськогосподарського виробництва, взагалі неможливе без високоефективних захисних заходів, основним принципом яких є профілактика. До цього комплексу заходів належать такі методи: організаційно-господарський, агротехнічний, фізико-механічний, фізичний, біологічний, хімічний та інтегрований.

Організаційно-господарський метод включає полезахисне лісорозведення, осушення або зрошення земель, окультурення луків і пасовищ, підбір спеціальної рослинності на межах полів, організацію карантинної служби.

Агротехнічний метод передбачає застосування науково обгрунтованих сівозмін, систем обробітку ґрунту і внесення добрив; підготовку посівного матеріалу, відбір і впровадження найстійкіших сортів.

Фізико-механічний метод полягає у застосуванні пристроїв для знищення шкідників, прокладанні напрямних канавок тощо.

Фізичний метод ґрунтується на дії на рослини та насіння високих і низьких температур, ультразвуку, струмів високої частоти.

Біологічний метод передбачає використання проти шкідників, хвороб та бур’янів їх природних ворогів і бактеріальних препаратів.

Хімічний метод передбачає використання проти шкідників, хвороб та бур’янів хімічних речовин. Завдяки високій ефективності цей метод є найпоширенішим, але при неправильному його застосуванні можна спричинити екологічні наслідки.

Інтегрований метод полягає в гармонійному поєднанні всіх перерахованих методів. Зважаючи на складність інтегрування всіх компонентів екосистеми культур, стає очевидним, що впровадження інтегрального методу захисту рослин може здійснюватись поступово й узгоджено з необхідним рівнем наукових досягнень.

Найбільшого застосування в технологіях вирощування сільськогосподарських культур набув хімічний метод, за якого використовують пестициди.

За характером дії пестициди поділяють на: інсектициди – для захисту від шкідливих комах, фунгіциди – від хвороб, гербіциди – від бур’янів, дефоліанти – для пришвидшеного опадання листя, десиканти – для підсушування рослин. Пестициди наносять на насіння, рослини, ґрунт, стіни складських приміщень у вигляді водних і масляних розчинів, емульсій, суспензій або дрібно розмеленого порошку. При використанні пестицидів необхідно завжди пам’ятати, що більшість з них отруйні для людей, домашніх тварин, бджіл, птахів і риб.

Розрізняють такі способи хімічного захисту рослин: протруювання насіння; обприскування й обпилювання пестицидами рослин і ґрунту; нанесення аерозолів на рослини й обробка парників, зерносховищ; фумігація рослин, ґрунту, сховищ і насіння; розкидання отруєних приманок; внесення гранульованих пестицидів у ґрунт.

З урахуванням цього комплекс машин для хімічного захисту рослин включає такі групи машин: протруювачі, обприскувачі, обпилювачі, аерозольні генератори, фумігатори, розкидачі отруєних приманок, аплікатори для внесення у ґрунт гранульованих пестицидів, механічні засоби і машини для приготування та заправлення обприскувачів робочими розчинами пестицидів.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

БУДОВА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОБОТИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН

Мета роботи: вивчення загальної будови, технологічного процесу роботи та регулювання машин для хімічного захисту рослин.

План роботи

1. Агротехнічні вимоги до машин для хімічного захисту рослин.

2. Протруювачі насіння.

3. Обприскувачі.

4. Аерозольні генератори.

5. Обпилювачі.

6. Фумігатори.


3055096199077178.html
3055149157474928.html
    PR.RU™