ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ РОЗЧИНІВ.

ПЛАН

1. Предмет електрохімії.

2. Електропровідність розчинів електролітів, її виміри.

3. Електродний потенціал. Рівняння Нернста.

4. Класифікація електродів.

5. Корозія металів. Види корозії. Методи захисту від корозії обладнання, що використовується в харчовій і переробній промисловості.

ВИВЧИВШИ ТЕМУ, ВИ ПОВИННІ:

Знати:

P визначення електропровідності, питомої та еквівалентної електропровідності;

P причини, що визивають електропровідність, особливості електропровідності сильних електролітів;

P електродні процеси, електрорушійні сили, електродні потенціали, їх причини;

P рівняння Нернста;

P корозію металів.

Вміти:

P вимірювати електропровідність розчинів;

P вимірювати рН розчинів;

P розраховувати електропровідність розчинів;

P розраховувати електродний потенціал за формулою Нернста;

P розраховувати величину ЕРС;

P складати хімічні гальванічні ланцюги.

ПРЕДМЕТ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

Електрохімія - це розділ фізичної хімії, в якому вивчаються


3054805589571011.html
3054848114859912.html
    PR.RU™