Теоретичні аспекти аналізу нематеріальних ресурсів підприємства

Нематеріальні активи - об’єкт фінансового обліку, що інтегрує в собі всі особливі види вкладення капіталу підприємства, а також характеризує його економічний потенціал і фінансову стабільність. Саме поняття “нематеріальний актив” трактується по-різному. В існуючих на сьогоднішній момент визначеннях під нематеріальним активом підприємства розуміють, як умовну вартість об’єктів інтелектуальної власності, так і витрати на нематеріальні об’єкти.

Визначимо специфічні риси нематеріальних активів:

1) відсутність матеріальної основи для отримання вигод;

2) умовна невіддільність від суб’єкта господарювання;

3) тривалий термін використання;

4) відсутність корисних відходів;

5) невизначеність усього спектру можливих ефектів від використання;

6) підвищений рівень ризику на стадіях створення та використання.

Відзначені риси нематеріальних активів характеризують їх в якості об’єкта обліку, як узагальнену оцінку результатів творчої діяльності і засобів індивідуалізації юридичних осіб.

Класифікація нематеріальних активів підприємства:

1. Класифікація нематеріальних активів по правовій ознаці:

1.1. Об’єкти авторського права:

þ твори науки — письмові твори наукового, технічного та прикладного характеру (книги, статті, брошури, комп’ютерні програми, тощо), ескізи, креслення, і т.д.; твори літератури; твори мистецтва; комп’ютерні програми; бази даних.

1.2. Об’єкти суміжних прав:

þ виконавців (актори, співаки, музиканти); виробників фонограм; організацій теле- радіо- ефіру; гудвіл (ділова репутація);

1.3. Об’єкти науково-технічної інформації:

þ науково-технічна інформація; наукові відкриття.

1.4. Об’єкти промислової власності:

þ винаходи; корисні моделі; промислові зразки; знаки для товарів та послуг; сорт рослин; топології інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції, фірмові найменування; ноу-хау; порода тварин; способи захисту від недобросовісної конкуренції; найменування місця походження товарів; секретні об’єкти промислової власності.1.5. Об’єкти природного середовища:

þ земельні ділянки; надра; геологічна та інша інформація про навколишнє середовище; інші природні ресурси;

1.6. Об’єкти права користування:

þ монопольне положення на ринку; економічні та інші привілеї.

2. Класифікація нематеріальних активів за ознакою цілісності:

2.1. Нематеріальні активи невіддільні від підприємства: системи та методи функціонування; сукупність постійних клієнтів; репутація підприємства; переваги територіального розміщення тощо.

2.2. Нематеріальні активи невіддільні від індивіда: особиста репутація; особисті професійні якості, комерційні здібності; талант, ерудиція, інтелект, комунікаційні якості тощо.

2.3. Нематеріальні активи невіддільні ні від підприємства, ні від індивіда: фірмові найменування; фабричні марки та клейма; товарні знаки; секретні рецепти та технології; технологічно-технічні бібліотеки; авторські права; креслення та шаблони тощо.

Можна виділити наступні основні ситуації, в яких облік та оцінка вартості нематеріальних активів просто необхідна:

1. З метою обліку та (чи) аналізу:

1.1. Встановлення ціни на товари, що виготовляються з використанням нематеріальних активів. Оцінка потрібна при побудові калькуляції затрат на певні види продукції та встановленні на цій основі нижньої межі реалізаційної ціни на продукцію, яка містить нематеріальні активи. Але при цьому можливо визначити не тільки нижню межу ціни. Наприклад, використання ефективного товарного знаку чи доброї ділової репутації фірми дозволить підвищити роздрібні ціни в середньому на 15-30%.

1.2. Страхування об’єктів нематеріальних активів. Знання дійсної вартості нематеріальних активів необхідно при страхуванні майна, що втілює інтелектуальну власність, а також для підвищення професійної відповідальності робітників, які працюють з нематеріальними активами.

1.3. Розрахунок винагороди для авторів, що створили нематеріальні активи. Проблема заключається в тому, що на підприємстві, де створюється нематеріальний актив, при виплаті винагороди авторам, безперечно, враховується вартість створеного об’єкту. Часто виникає інша ситуація, коли продається складна наукомістка продукція, то було б справедливо відраховувати частину прибутку на користь організації, що приймала участь у розробці нематеріальних активів, що лягли в основу цієї продукції.

1.4. Аналіз ефективності роботи підприємства, яке створює чи використовує нематеріальні активи. Як відомо, для найбільш повного визначення ефективності діяльності певної фірми потрібно адекватно провести оцінку всіх активів підприємства.

1.5. Визначення прибутку від використання нематеріального активу в власній господарській діяльності.

1.6. Облік об’єктів нематеріального активу на балансі підприємства. Може бути три джерела таких об’єктів: (У всіх цих випадках для правильного віднесення всіх цих сум на відповідні бухгалтерські рахунки потрібна їх вартісна оцінка.)

1.6.1. вони можуть створюватись за рахунок власних ресурсів підприємства;

1.6.2. вони можуть створюватись за рахунок коштів замовника;

1.6.3. ці об’єкти можуть створюватись третіми особами чи купуватись в них.

1.7. Відображення вартості нематеріальних активів у собівартості продукції.

1.8. Оцінка інвестиційних проектів. Визначення абсолютної та відносної частки нематеріальних активів — обов’язкова умова більш точного розрахунку ефективності інвестиційного проекту.

2. З метою аналізу прибутку від використання нематеріальних активів:

2.1. Визначення бази оподаткування. Відомі випадки, коли великі корпорації, правильно оформлюючи свої права на нематеріальні активи здобували значні знижки податків на прибуток. У цілому подібне зниження податку може досягати приблизно 60%.

2.2. Вибір оптимального варіанту використання нематеріального активу (проблема власного використання чи реалізації системи ліцензій та договорів).

2.3. Фінансове забезпечення оновлення виробничих фондів. Наявність адекватної оцінки нематеріального активу дозволяє сформувати значно більшу фінансову базу для заміни застарілих фондів.

2.4. Зменшення витрат, пов’язаних з незаконним використанням нематеріальних активів та з їх експортом із країни.

3. З метою відображення вартості нематеріальних активів в статутному фонді фірм:

3.1. Збільшення вартості статутного капіталу для підвищення шансів на отримання кредитів.

3.2. Вірний облік вкладів до статутного фонду.

3.3. Правильний розподіл часток вкладів при спільному інвестуванні.

3.4. Переоцінка структури та розміру статутного капіталу.

3.5. Випуск акцій діючими підприємствами.

4. Для зміни форми та суб’єкта-власника:

4.1. Реорганізація (в тому числі приватизація), ліквідація, банкротство підприємства.

4.2. Продаж підприємства з аукціону або в конкурсному порядку (у тому числі при виконанні рішень арбітражних або судових органів).

4.3. Приватизація об'єктів науково-технічної сфери може супроводжуватися переоформленням авторських свідотств, що належать державі, на патенти, що належать конкретній фізичній або юридичній особі (що потребує урахування вартості об'єкта інтелектуальної власності).

4.4. Купівля або продаж прав на нематеріальні активи.

4.5. Надання франшизи або здійснення лізингу (що передбачають використання нематеріального активу).

4.6. Визначення вартості нематеріального активу, запропонованої в якості застави.

5. З метою вирішення організаційно-правових питань, пов'язаних із нематеріальними активами:

5.1. Обгрунтування вартості нематеріального активу при судово-арбітражних суперечках, пов'язаних із незаконним його використанням.

5.2. Обгрунтування вартості нематеріальних активів при судово-арбітражних суперечках, пов'язаних із неправильною виплатою авторської винагороди.

5.3. Виконання постанови судових органів.


3054108568328494.html
3054171708795580.html
    PR.RU™