Підручник «Інформатика. 5 клас»(авт.Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.)

Навчальний матеріал підручника структуровано згідно базової навчальної програми. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика.

Рубрика «Обговорюємо» містить запитання на перевірку та самоконтроль навичок мислення базових рівнів: знання та розуміння. Завдання рубрики«Міркуємо» мають на меті перевірити в учнів вміння застосовувати знання та сприяють формуванню в учнів навичок мислення вищих рівнів: аналіз, синтез, оцінювання. Рубрики «Обговорюємо» та «Працюємо в парах» передбачають формування у дітей вміння спілкуватися та аргументувати свою думку на базі отриманих знань. В рубриці «Діємо»містяться інструкції щодо виконання завдань при роботі з файлами, в середовищі графічного редактора та редактора презентацій, які дозволяють кожній дитині в індивідуальному темпі опанувати основні вміння та навички. Навички дослідницької діяльності формуються завданнями рубрики «Досліджуємо».Завдання, наведені в рубриці«Головоломки»сприятимуть розвитку логічного мислення учнів та доповнять творчу компоненту при навчанні інформатики.

На початку кожної теми пропонується карта знань «Ти дізнаєшся», а для узагальнення та рефлексії наприкінці теми передбачена рубрика «Повторюємо», в якій наочно подано основний матеріал теми. Рубрика «Словничок» містить перелік нових термінів, які вводились в цій темі; в рубриці «Оцінюємо» учням пропонуються твердження про знання і вміння, яких вони мали набути протягом вивчення теми та пропонується оцінити свої знання та вміння. Узагальнення матеріалу здійснюється за допомогою узагальнюючої оцінки знань та вмінь по матеріалу розділу та навчальних проектів у рубриці «Узагальнюємо».

Особливістю уроків-практичних робіт, згідно програми їх шість, є наявність двох частин: теоретичної та практичної, які забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних умов використання комп’ютерів для учнів 5-го класу. У теоретичній частині пропонуються завдання, кожне з яких має два варіанти. Кількість балів, що відповідає конкретному завданню, є індикатором його рівня складності. Різнорівневі завдання містить і практична складова такого типу уроків.У підручнику наведено Алфавітний покажчик та Глосарій основних термінів і понять.

Методика використання наявних пакетів прикладного програмного забезпечення в КНОТ при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки. Прикладне програмне забезпечення уроків математики, фізики, хімії, мови тощо.

Підручник являє собою ядро, навколо якого повинні групуватися всі інші навчальні засоби. Своїм змістом і методичним рограммн він має вирішальний вплив на мислення учнів, на розвиток пам’яті, інтересу, на формування умінь самостійної рограмм підручником. Проте підручник не є єдиним засобом навчання. Для ефективного навчання повинен бути єдиний комплекс взаємопов’язаних між собою книг, наочних посібників, електронних засобів навчального призначення тощо.

Найбільш ґрунтовною працею з методики навчання інформатики є навчальнийпосібник «Методика навчання інформатики» Н.В.Морзе (за редакцією М.І. Жалдака). У першій частині розглядаються питання загальної методики. Друга частина присвячена особливостям ознайомлення учнів з поняттям інформації, вивчення рограммно забезпечення, основних видів прикладного рограммно забезпечення. Особливостям ознайомлення учнів з основними послугами глобальної мережі Інтернет присвячена третя частина.

Для вчителя корисним є наявність методичного посібника, що відповідає підручнику. Однією з таких книг є «Методическое пособие по информатике» (автори Зарецька І.Т., Семенова Т.В., Соколов О.Ю.), у якому даються рекомендації щодо використання підручника відповідного авторського рограммно. Наведено як загальні підходи до побудови курсу та розподіл навчальних годин за темами, так і розгляд основних розділів підручника за схемою:

§ цілі розділу;

§ місце розділу в загальному курсі інформатики, логіка викладення матеріалу;

§ вимоги до знань, умінь і навичок, що одержуються у результаті вивчення розділу;

§ рекомендації щодо викладення матеріалу;

§ орієнтовне планування уроків для шкіл різних типів;

§ теми факультативних занять;

§ теми рефератів;

§ список літератури.

У додатках також наведено матеріали для факультативних занять. Ці матеріали можна використовувати і як додатковий матеріал при проведенні уроків.

Для організації оцінювання учнів можна рекомендувати такі посібники:

§ Морзе Н.В., Мостіпан О.І. Інформатика. Державна підсумкова атестація: Навч. Посібник

§ Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики // Захар О.Г., Комаров М.Ю., Ривкінд Й.Я.

При вивченні веб-прогармування доцільним буде використання посібника «Вивчення Web-програмування в школі» (автори Ю.С. Рамський, І.С. Іваськів), у якому розглянуто основні поняття і методика викладання даної теми на різних рівнях складності. Особливості вивченні баз даних розглянуто в методичному посібнику «Проектування і опрацювання баз даних» (автори Ю.С. Рамський, Г.Ю. Цибко).

Перелік методичних посібників збільшується. Крім того, широкий спектр методичних матеріалів міститься у журналах «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», газеті «Інформатика» тощо.

Згідно із діючими навчальними рограммно для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засоби:

§ клавіатурний тренажер;

§ операційна система;

§ редактор текстів;

§ графічний редактор;

§ засіб для створення комп’ютерних презентацій;

§ табличний рограммн;

§ система управління базами даних;

§ інформаційно-пошукова система, комп’ютерні енциклопедії;

§ прикладні програми навчального призначення;

§ програми для роботи в глобальній мережі Інтернет;

§ бази даних навчального призначення (“Шкільна бібліотека”);

§ діалоговий інтерпретатор (компілятор) однієї з мов програмування.

Серед електронних засобів навчального призначення для вивчення інформатики слід відзначити програмно-педагогічний засіб «Інформатика», розроблений компанією «СМІТ». Цей програмно-педагогічний засіб містить теоретичні відомості з основних тем шкільного курсу інформатики, завдання для практичних робіт (з великою кількістю варіантів), тести, які допускають запитання різних типів (вибір однієї чи кількох правильних відповідний із запропонованого переліку, встановлення відповідності тощо). Засіб орієнтований на використання локальної мережі, дозволяє вчителеві планувати діяльність учнів на уроці, пропонуючи для них опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт чи тестування із наступним одержанням результатів на комп’ютері вчителя. У той же час зміна вчителем статей теоретичного матеріалу чи інших елементів змісту є досить складною, програмно-педагогічному засобу не вистачає гнучкості.

Система ефективного використання інформаційних технологій

на різних етапах уроків математики

1.Електронні посібники - електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів; наприклад, Педагогічний

програмний засіб «Фізика 10- 11», Педагогічний програмний засіб

«Алгебра, 11 клас»;

2. Електронні (віртуальні) практикуми - електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ, у тому числі:

віртуальні лабораторії, наприклад Віртуальна хімічна лабораторія. 8- 11 кл., Програмно-методичний комплекс «DG - динамічна геометрія»;

електронні тренажери, наприклад «Майстер-клас». Клавіатурний тренажер з української мови;

електронні задачники, наприклад Електронний задачник «Фізика. 7- 9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь»;

3. Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів - комп’ютерні

програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та

фіксації результатів; наприклад Система інтерактивного тестування «Школярик»;

4. Мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового призначення:

електронні атласи - електронні колекції зображень різних об’єктів (карти,

креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку; наприклад Електронний атлас «Економічна і соціальна географія світу, 10- 11 класи» ;

електронні хрестоматії - електронні навчальні видання літературно-художніх,

історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; наприклад фонохрестоматія «Шкільна колекція». Фонохрестоматія для 10- 11 класів з англійської мови;

електронні енциклопедії - електронні довідкові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відео матеріалами, засобами пошуку та відбору довідкових матеріалів; наприклад Електронна база знань «Людина, суспільство і світ», Електронна енциклопедія «Міфи народів світу»;

електронні словники - електронні видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника; наприклад Навчальне середовище «1001 слово»

Методика вивчення основ алгоритмізації. Основи алгоритмізації. Алгоритм та його властивості. Форми опису алгоритмів. Типи алгоритмів. Способи розв’язування задач на основі алгоритмізації. Формування в учнів поняття про основні етапи розв’язування задач на ЕОМ. Навчання учнів аналізу правильності алгоритмів.

Учитель повинен насамперед настроїти мислення учнів на максимальну чіткість. Тут найкраще застосувати рольовий метод навчання. Тому можна попросити учня представити себе в ролі пояснюючого, а іншу частину учнів - у ролі людини, яка маже скористатися алгоритмом.

Перші алгоритми повинні бути лінійні й короткі. Алгоритми повинні бути такими, щоб найпростіша зміна порядку дій приводила до невиконання або до невірних результатів.

Приклади:Пояснити молодшому братові, як відкрити двері ключем.Вас запросили в гості, а ви не знаєте як проїхати.

У кожному прикладі необхідно звертати увагу на :те, що ми описуємо складається з послідовності команд, що випливають одна за одною;кожна команда зрозуміла чи ні;черговість;порядок дій;те, що ми сказали, розраховано на схему поводження взагалі.

Тобто підводимо учнів до формулювання властивостей алгоритму.

Вводимо поняття алгоритму. Алгор́итм) — послідовність, система, набір систематизованих правил виконання обчислювального процесу, що обов'язково приводить до розв'язання певного класу задач після скінченного числа операці


3053289422480085.html
3053360694470604.html
    PR.RU™