Допоміжна

7. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.

8. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2009. - 286 с

9. Безпека життєдіяльності / Касьянов М.А. (Розділ I), Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М. (Розділ II), Друзь О.М., Тищенко Ю.А. (Розділ III). Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля, 2006. - 284 с.

10. Безпека життєдіяльності / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О. Навчальний посібник.- Львів.: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.

11. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 158 с.

12. Ярошевський М.М., Ярошевська В.М., Диновський Д.М. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник / 2-е видання, доповн. і доопр. – Київ : "Професіонал", 2004. – 256 с.

13. Безпека життєдіяльності: підручник / [О.І. Запорожець, Б.Д. Халмура-дов, В.І. Применко та ін.] - К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 448 с.


3052269580307582.html
3052283432959302.html
    PR.RU™